Цікаві Статті

Поверхня рослин і їх органів

Поверхня рослин і їх органів

Поверхня рослин і їх органів - важливий показник для характеристики спільнот і популяцій. Особливе значення має визначення діяльних поверхонь: у одноклітинних організмів і асиміляційної (листя і зелених стебел) і адсорбційної (діяльної частини коренів), за допомогою яких відбувається обмін речовин між рослинами і середовищем.

Читати Далі

Еколого-Словник - СУМАРНИЙ ПОКАЗНИК ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ - 2018

СУМАРНИЙ ПОКАЗНИК ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ

СУМАРНИЙ ПОКАЗНИК ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ характеристика забруднення грунту декількома забруднюючими речовинами ( розроблена переважно щодо важких металів). С. п. З. п. (zc) оцінюється за формулою: zc = Skci - (n-1), де kci - коефіцієнт концентрації i-го забруднюючої речовини, що дорівнює частці від ділення його концентрації в забрудненій і фонової грунтах; n - число визначених інгредієнтів.

Читати Далі
Еколого-Словник - Теплове ЗАБРУДНЕННЯ - 2018

Теплове ЗАБРУДНЕННЯ

Теплове ЗАБРУДНЕННЯ тип фізичного (частіше антропогенного) забруднення навколишнього середовища, що характеризується підвищенням температури вище природного рівня. Основні джерела теплового забруднення - викиди в атмосферу нагрітих відпрацьованих газів і повітря, скидання у водойми нагрітих стічних вод.

Читати Далі
Еколого-Словник - ТЕПЛОВОЇ БАЛАНС ОРГАНИЗМА - 2018

ТЕПЛОВОЇ БАЛАНС ОРГАНИЗМА

ТЕПЛОВОЇ БАЛАНС ОРГАНИЗМА співвідношення між одержуваним і віддається в навколишнє середовище кількістю тепла за певний період часу. Всі рослини і велика частина тварин відносяться до ектотермних організмам. Ендотермние організми - птахи та ссавці. Екологічний словник, 2001. Тепловий баланс організму співвідношення між одержуваним і віддається в навколишнє середовище кількістю тепла за певний період часу.

Читати Далі
Еколого-Словник - ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС - 2018

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС економічно ефективна сукупність функціонально взаємопов'язаних і розвиваються спеціалізованих виробництв. Екологічний словник, 2001. Територіально-виробничий комплекс економічно ефективна сукупність функціонально взаємопов'язаних і розвиваються спеціалізованих виробництв.

Читати Далі
Еколого-Словник - СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР - 2018

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР загальна кількість тепла, одержуваного рослинами для завершення вегетаційного періоду або для проходження життєвого циклу тварин від яйця або ікринки до дорослої особини. Цю величину отримують підсумовуванням щоденних перевищень середньодобової температури повітря певної її величини, що відповідає температурному порогу розвитку.

Читати Далі
Еколого-Словник - Сукцесія - 2018

Сукцесія

Сукцесія (від лат. Succesio - спадкоємність, успадкування), послідовна необоротна зміна біоценозів, котрі виникають на одній і тій же території в результаті впливу природних факторів (в тому числі внутрішніх сил) або впливу людини. Вторинна сукцесія в районі Підмонта, на південному сході США. В оптимальних умовах будь-яка сукцесія закінчується виникненням повільно розвивається клімаксовие або вузлового спільноти.

Читати Далі
Еколого-Словник - ТЕХНОГЕННЕ - 2018

ТЕХНОГЕННЕ

ТЕХНОГЕННЕ пов'язаний з технічної та технологічної діяльністю людей. Екологічний словник, 2001. Техногенний пов'язаний з технічної та технологічної діяльністю людей. EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010 .

Читати Далі
Еколого-Словник - ТИПИ ЛАНДШАФТА - 2018

ТИПИ ЛАНДШАФТА

ТИПИ ЛАНДШАФТА см. в ст. Класифікація ландшафтів типологічна. Екологічний словник, 2001. Типи ландшафту см. в ст. Класифікація ландшафтів типологічна. EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010 .

Читати Далі
Еколого-Словник - ТЕРИТОРІЯ Еталон - 2018

ТЕРИТОРІЯ Еталон

ТЕРИТОРІЯ Еталон природний територіальний комплекс будь-якого рангу (фація, урочище, ландшафт), що володіє типовими властивостями, відповідними зазвичай нормальному (природному) станом (процесу), що приймається в якості стандарту для всіх представників того ж типу або для регіону і використовуваний як мірило або зразок при оцінці стану топологічно подібних територій і при моніторингу екологічному.

Читати Далі
Еколого-Словник - ТЕРИТОРІЯ ГІДРОТЕХНІЧНОГО СПОРУДЖЕННЯ - 2018

ТЕРИТОРІЯ ГІДРОТЕХНІЧНОГО СПОРУДЖЕННЯ

ТЕРИТОРІЯ ГІДРОТЕХНІЧНОГО СПОРУДЖЕННЯ територія в межах кордонів землевідведення, встановлених відповідно до земельного законодавства Російської Федерації (закон "Про безпеку гідротехнічних споруд".) EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки.

Читати Далі
Еколого-Словник - ТЕХНІЧНІ ПІДЗЕМНІ ВОДИ - 2018

ТЕХНІЧНІ ПІДЗЕМНІ ВОДИ

ТЕХНІЧНІ ПІДЗЕМНІ ВОДИ підземні води, які за своєю якістю і фізичними властивостями використовуються або можуть бути використані для виробничого (технічного) водопостачання (Методичні вказівки по розробці нормативів гранично допустимих шкідливих впливів на подз мние водні об'єкти і гранично допустимих скидів шкідливих речовин в підземні водні об'єкти.

Читати Далі
Еколого-Словник - Біогенних елементів - 2018

Біогенних елементів

Біогенних елементів (речовини), 1) хімічні елементи, що постійно входять до складу організмів і виконують життєво необхідні біологічні функції (кисень, вуглець, фосфор, азот і ін.); 2) речовини, що виникають в результаті розпаду мертвих організмів; 3) розчинені у воді солі, необхідні рослинам і автотрофним бактеріям для підтримки життєдіяльності.

Читати Далі
Еколого-Словник - ТЕРИТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ ТА ІНШИХ господарюючих суб'єктів - 2018

ТЕРИТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ ТА ІНШИХ господарюючих суб'єктів

ТЕРИТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ тА іНШИХ господарюючих суб'єктів частина міської території, що має площу, межі, місце розташування, правовий статус та інші характеристики, що відображаються в державний земельний кадастр Москви, передана (закріплена) це лівим призначенням юридичним або фізичним особам на правах, передбачених законодавством (Постанова Уряду Москви від 9 листопада 1999 р N 1018 "Про затвердження Правил санітарного утримання територій, організації збирання та забезпеченн

Читати Далі
Еколого-Словник - ТЕХНІЧНИЙ НОРМАТИВ ВИКИДУ - 2018

ТЕХНІЧНИЙ НОРМАТИВ ВИКИДУ

ТЕХНІЧНИЙ НОРМАТИВ ВИКИДУ норматив викиду шкідливого (забруднюючої) речовини в атмосферне повітря, який встановлюється для пересувних і стаціонарних джерел викидів, технологічних процесів, обладнання та відображає максимально допустиму масу викиду шкоду ного (забруднюючої) речовини в атмосферне повітря в розрахунку на одиницю продукції, потужності пробігу транспортних чи інших пересувних засобів і інші показники (закон "Про охорону атмосферного повітря".

Читати Далі
Еколого-Словник - ТЕХНОГЕННО ЗМІНЕНИЙ РАДІАЦІЙНИЙ ФОН - 2018

ТЕХНОГЕННО ЗМІНЕНИЙ РАДІАЦІЙНИЙ ФОН

ТЕХНОГЕННО ЗМІНЕНИЙ РАДІАЦІЙНИЙ ФОН природний радіаційний фон, змінений в результаті діяльності людини (закон "Про радіаційної безпеки населення".) EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010 Техногенно змінений радіаційний фон природний радіаційний фон, змінений в результаті діяльності людини (закон "Про радіаційної безпеки населення").

Читати Далі
Еколого-Словник - ТЕХНОГЕННЕ ФАКТОР - 2018

ТЕХНОГЕННЕ ФАКТОР

ТЕХНОГЕННЕ ФАКТОР [від гр. techne - мистецтво, майстерність, genos - рід, походження і лат. factor - робить, що виробляє] - вплив, який чиниться промислової діяльністю на організми, біогеоценоз, ландшафт, біосферу (на відміну від природних, або природних факторів). Т. ф. зумовлюють виникнення і розвиток техногенеза.

Читати Далі
Еколого-Словник - Техногенезом - 2018

Техногенезом

Техногенезом (від грец. Techne - мистецтво, майстерність і ... генез ), цілеспрямований процес технічної (геологічної) діяльності людини в біосфері і навколоземному просторі. Підрахунки сучасного геохімік А. І. Перельмана показали, що в техногенез залучені всі хімічні елементи. Останнім часом активність техногенеза значно перевищує активність будь-якого іншого геохімічного процесу, в ряді випадків всіх інших геохімічних сил, взятих разом.

Читати Далі
Еколого-Словник - ТОКСИЧНІСТЬ ВОДИ - 2018

ТОКСИЧНІСТЬ ВОДИ

ТОКСИЧНІСТЬ ВОДИ здатність води викликати порушення життєдіяльності водних організмів за рахунок присутності в ній шкідливих речовин (Правила охорони поверхневих вод, 1991.) EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010 Токсичність води здатність води викликати порушення життєдіяльності водних організмів за рахунок присутності в ній шкідливих речовин (Правила охорони поверхневих вод, 1991).

Читати Далі
Еколого-Словник - ТОКСОБНОСТЬ - 2018

ТОКСОБНОСТЬ

ТОКСОБНОСТЬ здатність організмів мешкати у воді, що містить різну кількість токсичних речовин (ГОСТ 27065-86.) EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010 Токсобность здатність організмів мешкати у воді, що містить різну кількість токсичних речовин (ГОСТ 27065-86).

Читати Далі
arrow